DME – PORTABLE

  • Distributed Control System
  • Manufacturing Execution System
  • Enterprise Resource Planning

Công cụ quản trị doanh nghiệp 4.0

 

Giấy chứng nhận quyền tác giả hệ thống ERP3S của công ty 3 Hòn Đá
Chứng nhận Logo của công ty 3 Hòn Đá

 

 

Trân trọng